Përse të ruhet kampioni me volum të reduktuar?

Teknologjia bashkohore që aplikon BioKryo siguron cilësi të rritur të kampionit të ndarë të qelizave staminale.

Me metodën e reduktimit të gjakut zvogëlohet përmbajtja e qelizavetë kuqe të gjakut – me këtë zvogëlohet mundësia e dëmtimit të mëlçisë tek transplantimi i kampionit dhe rritet siguria për fëmijën Tuaj.

Kjo mënyrë ruajtje zvogëlon mundësinë e çfaqjes së efekteve të padëshiruara tek pacientët me pakrahasueshmëri të grupeve të gjakut në qoftë se kampioni përdoret tek vëllai ose motra.

Me pakësim të kampionit pakësohet edhe përdorimi i substancës DMSO në procesin e ngrirjes. DMSO çon në lidhje me problemet e zemrës, frymëmarrje të rënduar dhe me presion gjaku shumë të lartë ose të ulët. Me ruajtjen e kampioneve të vegjël – të koncentruar – propocional përdoret edhe dozë më e vogël DMSO.

Në botë ekzistojnë mbi 158 banka publike të qelizave staminale në 36 vende të cilat kanë të ruajtuar mbi 1.250.000 kampione (raporti i tetorit të vitit 2016) dhe 215 banka private të qelizave staminale në të cilat ruhen 8.330.000 kampione (raport i vitit 201?).

burimi : http://parentsguidecordblood.org/cordbloodindustryreport/

 

uzorak-sa-redukovanim-volumenom-2.png